Polityka prywatności

I. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Batida Sp. z o.o. przywiązuje szczególną uwagę do ochrony danych osobowych. Postanowienia Polityki Prywatności Batida Sp. z o.o. są zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa z zakresu ochrony danych osobowych, tj. z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, czyli tzw. RODO oraz z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.

 2. Administratorem danych osobowych jest: Batida Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Al. Szucha 8, 00-582 Warszawa, Polska, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000167112, NIP (VAT) (PL) 526-021-30-08 i REGON 006921037.

 3. Z inspektorem danych osobowych wyznaczonym przez Batida Sp. z o.o. możliwy jest kontakt: 1) pocztowy: na adres Batida Sp. z o.o. wskazany w punkcie 2 niniejszej Polityki prywatności, 2) e-mail: biuro@batida.pl lub 3) telefoniczny na numer telefonu: +48 22 621 45 34 lub +48 22 621 53 15.

 4. Batida Sp. z o.o. pozostaje także odbiorcą gromadzonych danych osobowych, tj. dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom. 

 5. Dane osobowe dotyczą osób fizycznych.

 6. Dane osobowe będą przetwarzane przez Batida Sp. z o.o.:

  a) w przypadku danych zbieranych dla celów realizacji zamówienia na podstawie art. 6 ust. 1 b) RODO;
  b) w przypadku danych zbieranych dla celów marketingowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
  c) dla celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora – obsługi reklamacji i ochrony przed i ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
  d) dla celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora w przypadku danych osobowych pozyskiwanych przez automatyczny system, który pozwala zbierać dane użytkowników strony, w celu kontroli w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony administratora i w celu indywidualnego dostosowania się do danego użytkownika aby skuteczniej prowadzić marketing bezpośredni na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

 7. Batida Sp. z o.o. będzie zbierać następujące dane osobowe dla realizacji zamówienia: imię i nazwisko, dane firmy, w której dana osoba fizyczna jest zatrudniona/z którą współpracuje w zakresie niezbędnym dla realizacji zamówienia (NIP, nazwa firmy, adres firmy), adres e-mail oraz numery telefonów i adres dostawy, zaś w przypadku danych osobowych zbieranych dla celów marketingowych, są to następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu. Ponadto, Batida może zbierać także inne dane – adres IP, dane przeglądarki, lokalizację – które przetwarzane są w sposób automatyczny przez systemy działające na stronie.

 8. Batida Sp. z o.o. oświadcza, iż zbierane dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z obowiązującym prawem, w sposób rzetelny i przejrzysty, od osoby, której dane dotyczą.

 9. Jeśli udzieliliście Państwo zgody w formularzu internetowym Batida Sp. z o.o. na zbieranie danych dla celów marketingowych, dane osobowe przetwarzane w tym celu będą wykorzystywane przez Batida Sp. z o.o. dla utrzymywania kontaktu za pomocą regularnej i nieregularnej komunikacji poprzez wykorzystanie komunikacji telefonicznej, za pomocą poczty elektronicznej, listownej oraz newslettera. Nie macie Państwo obowiązku udzielenia takiej zgody dla korzystania z usług Batida Sp. z o.o. Niezależnie od powyższego, na stronie działa automatyczny system, który pozwala zbierać dane użytkowników strony i przetwarzać je dla celów marketingu bezpośredniego. Dane osobowe, zebrane i przetwarzane przez Batida Sp. z o.o. dla celów wskazanych w niniejszym punkcie będą przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez czas nieokreślony, a w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia tych danych lub w przypadku sprzeciwu, do czasu uwzględnienia tych żądań zgodnie z RODO. 

 10. W przypadku danych osobowych zbieranych celem złożenia i realizacji zamówienia handlowego, a zatem w celu wykonania umowy związanej ze złożonym zamówieniem te dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zamówienia oraz przez okres ustawowo przewidziany w celu zgłoszenia przez Państwa ew. roszczeń względem Batida Sp. z o.o. i/lub roszczeń Batida Sp. z o.o. względem Państwa. Podanie danych osobowych celem złożenia i realizacji zamówienia handlowego jest wymogiem umownym, warunkiem zawarcia umowy z Batida Sp. z o.o., jeśli nie podacie Państwo wymaganych danych, zamówienie nie będzie mogło zostać przyjęte i zrealizowane przez Batida Sp. z o.o.

 11. Batida Sp. z o.o. dba o zachowanie bezpieczeństwa i poufności Państwa danych osobowych oraz zagwarantowanie realizacji Państwa uprawnień, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Przekazując Batida Sp. z o.o. dane osobowe, każda osoba ma prawo do:

  a) żądania od Batida sp. z o.o. dostępu do udostępnionych danych osobowych (w tym uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, także w formie elektronicznej); ich sprostowania (jeśli te dane znajdujące się w posiadaniu Batida Sp. z o. są niedokładne lub niekompletne), usunięcia (np. jeśli te dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, a Batida Sp. z o.o. nie ma podstaw do ich przetwarzania, np. na podstawie Pana/Pani zgody albo do realizacji obowiązku prawnego, dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem) lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (dotyczącego przetwarzania Pana/Pani danych osobowych w ramach prawnie uzasadnionych interesów Batida Sp. z o.o., z przyczyn związanych z Pana/Pani szczególną sytuacją); macie także Państwo prawo do przenoszenia danych udostępnionych nam przez Pana/Panią w formacie do odczytu maszynowego (pozwalającym na swobodny odczyt przez komputer), np. gdyby Pan/Pani chciał/a udostępnić je innemu podmiotowi oraz prawo do ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach (przy składaniu wniosku należy wskazać jeden z poniższych przypadków):
 • jeśli ma Pan/Pani zastrzeżenia co do prawidłowości swoich danych – na okres pozwalający Batida Sp. z o.o. sprawdzić prawidłowość tych danych;
 • jeśli Pan/Pani uważa, że przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale jednocześnie nie chce Pan/Pani, abyśmy je usunęli, lecz żąda Pan/Pani w zamian ograniczenia ich wykorzystania;
 • jeśli Pana/Pani dane osobowe nie są już nam potrzebne, natomiast potrzebuje ich Pan/Pani w związku z dochodzeniem, ustaleniem lub obroną swoich roszczeń;
 • jeśli wyraził Pan/Pani sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych, a naszym obowiązkiem jest sprawdzenie, czy powinniśmy je dalej przetwarzać, na czas potrzebny dla takiego sprawdzenia.

  b) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą;

  c) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);

 • Wszystkie wskazane powyżej uprawnienia możecie Państwo realizować zgodnie z Artykułami od 15 do 21 RODO.

 

 1. Może Pan/Pani skorzystać ze swoich uprawnień poprzez złożenie odpowiedniej
  dyspozycji w siedzibie Batida Sp. z o.o. (ul. Szucha 8, 00-582 Warszawa), za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej, a w przypadku cofnięcia zgody za pomocą specjalnych formularzy umieszczonych na naszych stronach internetowych.

 2. Batida Sp. z o.o. w terminie miesiąca od otrzymania dyspozycji – udzieli Panu/ Pani informacji o działaniach podjętych w związku z Pana/Pani żądaniem. W razie potrzeby termin realizacji Pana/Pani żądania może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę zgłoszonych żądań.

 3. W celu realizacji Pana/Pani żądania, jesteśmy uprawnieni do weryfikacji Pana/ Pani tożsamości, aby Pana/Pani dane nie trafiły do nieuprawnionej osoby.

 4. Jeżeli Pana/Pani żądanie okazałoby się ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój nagminny charakter, Batida Sp. z o.o. może zażądać uzasadnionej opłaty za realizację wniosku albo odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.

 5. Powyższe uprawnienia przysługują również w przypadku, jeżeli Batida Sp. z o.o. planować będzie dalej przetwarzanie danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane. Wówczas przed takim dalszym przetwarzaniem Batida Sp. z o.o. informuje osobę, której dane dotyczą,̨ o tym innym celu oraz udziela jej wszelkich innych stosownych informacji, o przysługujących jej uprawnieniach.

 6. W celu realizowania działań marketingowych Batida Sp. z o.o. wykorzystuje profilowanie oferowane przez portale społecznościowe, abyście Państwo dostawali informację handlową od Batida dostosowaną do Państwa potrzeb i preferencji. Na naszej stronie działa także automatyczny system, który przetwarza Państwa dane osobowe dla lepszego poznania potrzeb i preferencji. Dzięki temu, korzystanie z naszej strony będzie dla Państwa wygodniejsze a treści marketingowe lepiej dopasowane. Efektem takiego profilowania nie jest jednak nigdy podejmowanie automatycznych decyzji, które miałyby wpływ na Państwa prawa i obowiązki.

 7. Wszelkie dane osobowe zbierane przez Batida Sp. z o.o. będą uzyskiwane dobrowolnie i za zgodą osoby, której dotyczą, w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. Każda zgoda udzielona zostanie w sposób dobrowolny, konkretny, świadomy i jednoznaczny. Batida Sp. z o.o. zobowiązuje się do zachowania bezpieczeństwa i poufności informacji dotyczących osób odwiedzających stronę internetową oraz do niewykorzystywania ich w żadnej ogólnie dostępnej bazie danych ani do celów marketingowych w stosunku do podmiotów trzecich.

 8. Batida Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe w sposób zapewniający odpowiedni bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem przy pomocy odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych. Osoba, której dane osobowe dotyczą, jest odpowiedzialna za bezpieczeństwo swoich danych, takich jak: adres e-mail, hasło etc.

 
II. POLITYKA COOKIES

 1. Szczegółowa Polityka Cookies znajduje się na stronie www.batida.pl i www.sklep.batida.pl pod zakładką: POLITYKA COOKIES. Cookies są małymi plikami tekstowymi, które są przechowywane przez przeglądarkę komputera na twardym dysku komputera. Strony internetowe www.batida.pl oraz www.sklep.batida.pl należące do Batida Sp. z o.o. używają technologii cookies. Cookies są wykorzystywane przez strony internetowe www.batida.pl oraz www.sklep.batida.pl w celu spersonalizowania treści. Ich rolą jest poprawa działania strony internetowej, nie udostępniamy informacji pozyskanych przy użyciu tej technologii podmiotom trzecim. Użytkownik odwiedzający stronę internetową zawsze może aktywować bądź dezaktywować cookies, co jednak może ograniczyć możliwość korzystania z niektórych funkcjonalności strony internetowej.


III. POSTANOWIENIA RÓŻNE

 1. Batida Sp. z o.o. jest właścicielem stron internetowych: www.batida.pl oraz www.sklep.batida.pl i posiada pełnię praw autorskich do wyżej wymienionych stron internetowych. (Copyright © BATIDA 2021 | Wszelkie prawa zastrzeżone.)

 2. Postanowienia Polityki Prywatności Batida Sp. z o.o. obowiązują każdego użytkownika odwiedzającego lub/i korzystającego z wyżej wymienionych stron internetowych.

 3. Batida Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za zawartość zewnętrznych linków w stosunku do osób trzecich. Są one zarządzane tylko i wyłącznie przez swoich operatorów lub swoich administratorów.

 4. Strony internetowe www.batida.pl oraz www.sklep.batida.pl będą promowane w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram, Pinterest, YouTube, Snapchat i inne). Każdy użytkownik strony korzystając z aplikacji mediów społecznościowych, plug-ins, przycisków ‘Lubię’/’Nie lubię’ oraz z innych powiązanych z nią funkcji udostępnianych przez media społecznościowe wyraża zgodę na ich ‘Warunki korzystania z serwisu’ oraz ‘Politykę prywatności’. Batida Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za działania mediów społecznościowych, w tym zastosowane przez nie profilowanie.

 5. Postanowienia Polityki Prywatności Batida Sp. z o.o. mogą być zmieniane tylko i wyłącznie przez Batida Sp. z o.o. w dowolnym momencie. Batida Sp. z o.o. posiada pełnię praw autorskich do stron internetowych www.batida.pl oraz www.sklep.batida.pl Wyżej wymienione zmiany będą publikowane na stronach internetowych www.batida.pl oraz www.sklep.batida.pl, w związku z czym istnieje możliwość sprawdzenia i wydrukowania aktualnie obowiązującej wersji w dowolnym momencie. Jeżeli odwiedzający stronę internetową nie wyraża zgody na wyżej wymienione postanowienia, powinien natychmiast opuścić stronę internetową.

Kontakt: sklep@batida.pl i biuro@batida.pl.

  WERSJA 16.09.2020 (aktualnie obowiązująca)

  SMS MARKETING

  Doceniamy Twoją prywatność oraz informacje, które wyraziłeś zgodę udostępnić w kontekście naszej usługi marketingu SMS. Wykorzystujemy te dane do przesyłania powiadomień tekstowych, obejmujących informacje o zamówieniu, przypomnienia o porzuconych koszykach, oferty marketingowe oraz komunikaty transakcyjne. Zgody na otrzymywanie wiadomości tekstowych oraz dane związane z tym zezwoleniem nie będą udostępniane żadnym stronom trzecim, z wyjątkiem partnerów odpowiedzialnych za dostarczanie wiadomości, w celu umożliwienia i obsługi naszego programu wysyłki SMS.

  Podkreślamy, że informacje dotyczące zgody na otrzymywanie wiadomości tekstowych nie będą udostępniane innym podmiotom poza naszymi partnerami odpowiedzialnymi za funkcjonowanie programu wysyłki SMS.

  Dodatkowo, nasza witryna wykorzystuje pliki cookie do monitorowania produktów dodanych do koszyka zakupowego, nawet w przypadku porzucenia koszyka. Te informacje są wykorzystywane w celu określenia optymalnego czasu wysyłki przypomnień o zawartości koszyka za pomocą wiadomości SMS.